Hallituksen kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.

Hallituksen kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kärkihanketta tarvitaan sen vuoksi, että iäkkäiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen, sen rakenne ei ole uudistunut kansallisten tavoitteiden mukaiseksi, hyvät käytännöt ovat levinneet hitaasti ja alueelliset erot pysyneet suurina.

Omaishoidon tuen laajasta käytöstä huolimatta se toteutuu alueellisesti vaihtelevasti, tukipalveluja tarjotaan liian vähän ja ne ovat yksipuolisia. Omaishoitajien vapaiden järjestäminen on puutteellista ja sijaisjärjestelyt eivät vastaa asiakkaiden tarpeita. Perhehoito ei ole vakiintunut osaksi palvelujärjestelmää, vaikka siinä on lisäyspotentiaalia erityisesti iäkkäiden osalta.

Kärkihankkeen tavoitteena on mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen ikääntyvässä Suomessa. Koska jokainen ikäihminen asuu jossakin kunnassa, ratkaiseva osuus arjen sujuvuuden ja pärjäämisen edellytyksiin riippuu siitä, kuinka hyvin kunta vastaa kuntalaisten hyvinvoinnista (mm. asuntopolitiikka, lähipalvelut, kulttuuri-, liikunta-, vapaa-ajan ja koulutuspalvelut, järjestöjen ja yhdistysten tuki, liikennesuunnittelu, kaavoitus, kuljetuspalvelut, toisin sanoen kuinka ikäystävällinen kunta on.

Kärkihanke